Archive for the ‘Fysisk planering’ Category

 • Strategi RÅSK

  Strategi RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig fortsatt uppdrag efter kunskapssammanställningen att sammanställa en strategi för det fortsatta arbetet i samverkan med medlemmarna i kommittén och andra berörda organisationer. En färdig strategi antogs i maj 2018.

 • Kunskapssammanställning RÅSK

  Kunskapssammanställning RÅSK

  Romeleås- och Sjölandskapskommittén gav mig i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning för riksintresset i södra Skåne som är utpekat för sina höga natur- och kulturmiljövärden som underlag för friluftsliv och turism. En rapport presenterades och godkändes i april 2017 av kommittén som består av sju kommuner i södra Skåne, länsstyrelsen och Region Skåne.  

 • Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Hösten 2016 gjorde jag en sammanställning av förutsättningarna för friluftslivet i Kristianstads kommun som en av 12 underlagsrapporter för grönplanen. Rapporten publicerades i slutet av hösten 2016.

 •  
 • Sociotopinventering

  Sociotopinventering

  Sommaren 2015 genomförde jag en inventering av sociotoper i Kristianstads kommun tillsammans med två projektanställda medarbetare. Jag var projektledare och sammanställde rapporten som gavs ut som en av 12 rapporter i projektet med Grönplan för kommunen.

 • Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Sommaren 2016 genomförde jag en landskapsskaraktärsanalys i samarbete med kollegor vid Kristianstads kommun inom projektet med Grönplan för kommunen. Landskapsanalysen där jag är författare och redaktör, presenterades i en av 12 rapporter för grönplanen hösten 2016.

 • Europarådet

  Europarådet

  Fredagen den 20 mars hade jag blivit inbjuden till Europarådets möte för den Europeiska landskapskonventionen och berätta om projektet LIFEscape samt den handbok som jag skrev i delaktig landskapsplanering. Det var mycket spännande att besöka Europarådet och se hur man jobbar där. Byggnaden var en stor labyrint och svårt att hitta i. Flertalet länder i […]

 •  
 • Handbok för delaktig landskapsplanering

  Handbok för delaktig landskapsplanering

  I EU projektet LIFEscape har jag skrivit handboken för delaktig landskapsplanering. Projektet syftar till att implementera den Europeiska landskapskonventionen och i det arbetet är en helhetssyn på landskapet och ökat deltagande från boende och verksamma i landskapet viktigt. Handboken finns på svenska, engelska, polska och litauiska. Tryckt i september 2013.

 • Grönstruktur i Skåne

  Grönstruktur i Skåne

  Under 2011 var jag anställd på halvtid på Region Skåne för att uppdatera ”Strategier för en grön struktur i Skåne”. Resultatet blev ”Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur”. Rapporten skall vara ett underlag för kommunerna i deras översiktliga planering och vill särskilt lyfta samband i landskapet, både ekologiska och rekreativa.

 • Strategi för en grön struktur i Skåne

  Strategi för en grön struktur i Skåne

  År 2002 -2004 var jag anställd i omgångar vid Region Skåne för att tillsammans med kommunerna och andra organisationer ta fram en strategi för en grön struktur i Skåne (grönstrukturprogram). Programmet försöker lyfta grönstrukturens betydelse i jämförelse med infrastruktur och bebyggelsestruktur. Programmet har varit ett viktigt underlag för kommunerna i deras arbetet med översiktsplaner och […]

 •  
 •