Archive for the ‘Fysisk planering’ Category

 • Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Friluftsliv i Kristianstads kommun

  Hösten 2016 gjorde jag en sammanställning av förutsättningarna för friluftslivet i Kristianstads kommun som en av 12 underlagsrapporter för grönplanen. Rapporten publicerades i slutet av hösten 2016.

 • Sociotopinventering

  Sociotopinventering

  Sommaren 2015 genomförde jag en inventering av sociotoper i Kristianstads kommun tillsammans med två projektanställda medarbetare. Jag var projektledare och sammanställde rapporten som gavs ut som en av 12 rapporter i projektet med Grönplan för kommunen.

 • Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Landskapskaraktärsanalys i Kristianstads kommun

  Sommaren 2016 genomförde jag en landskapsskaraktärsanalys i samarbete med kollegor vid Kristianstads kommun inom projektet med Grönplan för kommunen. Landskapsanalysen där jag är författare och redaktör, presenterades i en av 12 rapporter för grönplanen hösten 2016.

 •  
 • Europarådet

  Europarådet

  Fredagen den 20 mars hade jag blivit inbjuden till Europarådets möte för den Europeiska landskapskonventionen och berätta om projektet LIFEscape samt den handbok som jag skrev i delaktig landskapsplanering. Det var mycket spännande att besöka Europarådet och se hur man jobbar där. Byggnaden var en stor labyrint och svårt att hitta i. Flertalet länder i […]

 • Handbok för delaktig landskapsplanering

  Handbok för delaktig landskapsplanering

  I EU projektet LIFEscape har jag skrivit handboken för delaktig landskapsplanering. Projektet syftar till att implementera den Europeiska landskapskonventionen och i det arbetet är en helhetssyn på landskapet och ökat deltagande från boende och verksamma i landskapet viktigt. Handboken finns på svenska, engelska, polska och litauiska. Tryckt i september 2013.

 • Grönstruktur i Skåne

  Grönstruktur i Skåne

  Under 2011 var jag anställd på halvtid på Region Skåne för att uppdatera ”Strategier för en grön struktur i Skåne”. Resultatet blev ”Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur”. Rapporten skall vara ett underlag för kommunerna i deras översiktliga planering och vill särskilt lyfta samband i landskapet, både ekologiska och rekreativa.

 •  
 • Strategi för en grön struktur i Skåne

  Strategi för en grön struktur i Skåne

  År 2002 -2004 var jag anställd i omgångar vid Region Skåne för att tillsammans med kommunerna och andra organisationer ta fram en strategi för en grön struktur i Skåne (grönstrukturprogram). Programmet försöker lyfta grönstrukturens betydelse i jämförelse med infrastruktur och bebyggelsestruktur. Programmet har varit ett viktigt underlag för kommunerna i deras arbetet med översiktsplaner och […]

 • Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

  Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

  2002-2003 var jag anställd på Lunds kommun för att ta fram ett grönstruktur- och naturvårdsprogram där jag främst arbetade med naturvårdsfrågorna. Programmet antogs 2006 av kommunfullmäktige som andra generationens grönstruktur- och naturvårdsprogram.

 • Kustzonsprojektet

  Kustzonsprojektet

  2001 var jag anställd på Länsstyrelsens planenhet för att arbeta med kustzonsprojektet. Projektet syftade till att förtydliga riksintresset kustzon och resulterade i en rapport som underlag för den kommunala planeringen.

 •  
 •