Archive for the ‘Skånsk skyddad natur’ Category

 • Södra Lökaröd

  Södra Lökaröd

  Den 6 juli 2017 beslöts att bilda naturreservatet Södra Lökaröd i Tomelilla kommun. Reservatet är 5,3 hektar stort och består av sumpskog längs en slingrande bäck och har en rik flora med inslag av rikkärr och fuktängar.

 • Norra Mellby

  Norra Mellby

  Den 6 juli 2017 beslöts att bilda naturreservatet Norra Mellby strax söder om Mellby kyrka i Hässleholms kommun. Reservatet består av frodig ädellövskog och sumpskog på mer mager mark med inslag av gamla träd och död ved med stor betydelse för den biologiska mångfalden.

 • Östra Eljaröd

  Östra Eljaröd

  Den 2 mars 2017 beslöts att bilda naturreservatet Östra Eljaröd i Kristianstads kommun. Reservatet är på 14,6 hektar och består av stenrik mager bokskog i två olika skogspartier söder om gården Östra Eljaröd. Mellan skogspartierna finns öppna betesmarker och åkermark.

 •  
 • Skyddad natur i Skåne

  Skyddad natur i Skåne

  Under många år har jag både i tjänsten och på fritiden besökt alla skånes skyddade områden för att fotografera och uppleva den fina naturen. I dagsläget är ca 300 naturreservat, 8 naturvårdsområden och tre nationalparker skyddade i Skåne. Nya områden skyddas hela tiden och på Länsstyrelsens hemsida finns förslag till nya reservat som med stor sannolikhet blir […]

 • Lur naturreservat

  Lur naturreservat

  Naturreservatet Lur ligger norr om Lursjön i Hässleholms kommun och består av kuperad bokskog på blockrik morän.

 • Hunnabackens naturreservat

  Hunnabackens naturreservat

  I Hörby kommun, inte långt från Fjällmossen, har ett varierat beteslandskap skyddats som naturreservat vid Hunnabacken.

 •  
 • Östra Fulltofta naturreservat

  Östra Fulltofta naturreservat

  Naturreservatat Östra Fulltofta ligger i Hörby kommun och ansluter till det stora naturreservatet Fulltofta. Området domineras av ädellövskogar med rikt fältskikt.  

 • Esperöd

  Esperöd

  Mellan Stenshuvud och Kivik ligger naturreservatet Esperöd i Simrishamns kommun. Reservatet bildades den 16 december 2015 och är 19,1 hektar stort. Området består främst av blandlövskog med inslag av busk och trädrik betesmark. Det är stor artrikedom på träd och buskar och området hyser bland annat den sällsynta hasselmusen.

 • Lillesjö

  Lillesjö

  Vid Helgeåns södra utlopp i Hanöbukten ligger naturreservatet Lillesjö intill reservatet Gropahålet. Lillesjöreservatet bildades den 15 december 2015 och ligger i Kristianstads kommun. Reservatet är 79 hektar och består dels av tallskog på sanddyner närmast havet och dels av våtmarker och alkärr intill Helgeå i väster.

 •  
 •