Archive for the ‘Skånsk skyddad natur’ Category

 • Vitsippeskogen

  Vitsippeskogen

  Den 23 februari 2020 inrättades det kommunala naturreservatet Vitsippeskogen i Jonstorp i Höganäs kommun. Reservatet ligger centralt i tätorten och utgörs av lövskog på ganska fuktig mark med rik vårflora. I det 10 hektar stora området finns en rastplats med skolundervisning och en strövstig som går runt i området. Parkeringsmöjligheter finns vid återvinningsstationen intill.

 • Ärtan och bönan

  Ärtan och bönan

  Det kommunala naturreservatet Ärtan och bönan ligger i nordöstra delen av Höganäs, nära outletbutikerna i industriområdet. Här har den gamla industrimiljön lämnats åt naturen under 70 års tid och en varierad skogsmiljö har skapats på slagghögarna. Området är nu iordningställt med strövstigar, lek- och rastplatser, parkering och informationsskyltar. Reservatet är 10 hektar stort och bildades […]

 • Lilla Köpinge

  Lilla Köpinge

  2019-12-17 bildades naturreservatet Lilla Köpinge på 33 hektar i västra kanten av samhället Köpingebro. Området består främst av barrskog med gläntor på sandig mark och har främst betydelse för närrekreation. De sandiga markerna söder om reservatet bidrar till en del artvärden även i reservatet.

 •  
 • Klingstorpsbäcken

  Naturreservat i Klippans kommun som bildades 2019-12-07 på 20 hektar uppdelat på fyra olika områden längs Klingstorpsbäcken. Det är främst vattendraget med strandskogarna som skyddats för att bevara en rik limnisk fauna i ån.

 • Klagshamnsudden

  Klagshamnsudden

  Kommunalt naturreservat bildat 2019-05-23 i Malmö kommun omfattande 132,2 hektar. Klagshamnsudden har skapats av människan genom att kalksten som brutits i stenbrottet innanför udden deponerades på udden för att skapa en utskeppningshamn för kalkstenen. Den exponerade kalkstenen har skapat unika förutsättningar för floran med många sällsynta arter.

 • Brantaberg – Oreberget

  Brantaberg – Oreberget

  Statligt naturreservat bildades 2019-05-09 i Hässleholms kommun omfattande 37,9 hektar. Området består av stora bokskogar i ett kuperat avsnitt av Nävlingeåsens norra sluttning nära Vanneberga och Vinslöv. I området finns strövstigar och flera bäckar som rinner ner för sluttningarna. Angöring med bil finns i öster en bit utanför reservatet med anslutande stig.

 •  
 • Torups bokskog

  Torups bokskog

  Statligt naturreservat bildat 2019-05-07 i Svedala kommun omfattande 180,4 hektar. Torups bokskog är en av de större bokskogarna i Skåne och samtidigt ett av de mest välbesökta friluftsområdena. Området ägs av Malmö kommun och här finns omfattande service och strövstigar för besökare. Den gamla bokskogen har höga biologiska värden med många sällsynta och hotade arter.

 • Skogshusets enefälad

  Skogshusets enefälad

  Statligt naturreservat bildat 2019-04-01 i Sjöbo och Ystads kommun omfattande 51,5 hektar. Tidigare var området kyrkligt reservat och innehåller ett vackert kulturlandskap med fäladsmarker, skogspartier och mindre odlingsmarker. Här finns många småvatten som är klassiska lokaler för klockgroda och lövgroda. Tillgängligheten är ännu inte så god och från parkeringen får man själv hitta vägen och […]

 • Stora Bjälkarp

  Stora Bjälkarp

  Statligt naturreservat beslutades bildas 2019-02-16 i Östra Göinge kommun omfattande 29 hektar. Området domineras av äldre bokskogar på nordöstra sidan av sjön Tydingen. Området är stenrikt och flera fina stengärdsgårdar finns i området.

 •  
 •