Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Skånsk naturvärdesöversikt — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Skånsk naturvärdesöversikt

 

I början av 1990-talet var jag anställd två år vid Länsstyrelsen i Kristianstads län för att ta fram ett nytt integrerat naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram för Länet. Detta presenterades 1996 som ”Från Bjäre till Österlen” och samtidigt presenterade Malmöhus län sitt naturvårdsprogram för andra halvan av Skåne. Naturvårdsprogrammen har varit viktiga underlag för naturvårdsarbetet i Skåne under över 20 år men bedömdes 2018 vara inaktuella och togs bort från Länsstyrelsen i Skånes hemsida. 2019 fick jag uppdraget att göra en förstudie för revidering av naturvårdsprogrammen för Skåne. Slutsatsen var att dela upp naturvårdsprogrammen i tre delar, biologisk mångfald, friluftsliv och landskapsvärden. 2020-2022 var jag anlitad som konsult för att revidera underlagsmaterialet och värderingen av naturområden utifrån biologiska förutsättningar. Efter samråd med olika aktörer i länet bestämdes att döpa om materialet från naturvårdsplan till naturvärdesöversikt eftersom det bättre speglar vad sammanställningen är och då plan ger ett genomförandeperspektiv mer än planeringsunderlag. Mitt uppdrag avslutades våren 2022 och hösten 2022 presenterade Länsstyrelsen det slutliga resultatet på sin hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/naturvardesoversikt.html

Den skånska revideringen av strategiskt planeringsunderlag för naturvården är det första heltäckande i landet på 2000-talet bland länsstyrelserna och det fanns inte mycket till rekommendationer från Naturvårdsverket. Metodik och värderingskriterier har därför tagits fram regionalt och syftar också till att kalibrera de kommunala naturvårdsplanerna och programmen för att ge en mer regional samstämmighet kring prioritering och avgränsning. Naturvärdesöversikten förhåller sig också till den nationella standarden för naturvärdesinventering som har en mer detaljerad skala och behandlar inte landskapsekologiska samband.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4