Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Skånsk skyddad natur — EKID

Archive for the ‘Skånsk skyddad natur’ Category

 • Bjäret

  Bjäret

  Naturreservatet Bjäret i Höörs kommun bildades 2020-10-28 och består av en kuperad topografi strax väster om Frostavallen. Här finns omfattande bokskog på de gamla vulkanresterna och även blockrika talusbranter och klippformationer på de brantare partierna. Förekomst av gamla träd och död ved bidrar tillsammans med mikroklimatet bidrar till de höga naturvårdena.

 • Vanås naturreservat

  Vanås naturreservat

  Den 1 Juli 2020 bildades naturreservatet Wanås i Östra Göinge kommun. Reservatet är på 125 hektar och består av gammal ädellövskog, ekhagar, betesmarker och alkärr. Området är ett av Skånes mest värdefulla ädellövskogar med ett stort antal rödlistade arter. De centrala delarna a skogen kring Wanås slott och slottspark är internationellt känd konstutställning med många […]

 • Skånska Kattegatt

  Skånska Kattegatt

  Det statliga marina naturreservatet Skånska Kattegatt beslutades 2020-06-17 och ligger i Höganäs och Båstads kommuner. Det mycket stora reservatet på 58,6 kvadratkilometer skall skydda det rika marina livet samt rastande fåglar i området.

 •  
 • Törringelund

  Törringelund

  Det statliga naturreservatet Törringelund beslutades 2020-06-17 och är på 27 hektar och ligger i Svedala kommun. Området är en ädellövskog på några kullar i ett utpräglat åkerlandskap och syns vida omkring i landskapet. Skogen har lång kontinuitet och visar upp en rik flora och fauna. I området finns även dansbana och restaurang som är ett […]

 • Gyetorpskärret

  Gyetorpskärret

  Naturreservatet Gyetorpskärret på gränsen mellan Kristianstads och Bromölla kommuner bildades den 27 maj 2020. Området består av strandängar vid Hanöbukten med ett av Skånes större extremrikkärr med rik flora. Här finns även torrare partier med betesmark, alsumpskog, sandblottor, hässlen, buskmarker och kärr. Naturreservatet omfattar 254 hektar varav 102 hektar är vatten.

 • Rölabackarna

  Rölabackarna

  Statligt naturreservat i Sjöbo kommun på 28,5 hektar som beslutades 2020-04-16. Området består av ett varierat odlingslandskap med naturbetesmarker, åkermarker, skogsdungar och ett stort antal stengärdsgårdar. Området ligger i direkt anslutning till Heinge strövområde och är lätt att nå för besökare.

 •  
 • Vitsippeskogen

  Vitsippeskogen

  Den 23 februari 2020 inrättades det kommunala naturreservatet Vitsippeskogen i Jonstorp i Höganäs kommun. Reservatet ligger centralt i tätorten och utgörs av lövskog på ganska fuktig mark med rik vårflora. I det 10 hektar stora området finns en rastplats med skolundervisning och en strövstig som går runt i området. Parkeringsmöjligheter finns vid återvinningsstationen intill.

 • Ärtan och bönan

  Ärtan och bönan

  Det kommunala naturreservatet Ärtan och bönan ligger i nordöstra delen av Höganäs, nära outletbutikerna i industriområdet. Här har den gamla industrimiljön lämnats åt naturen under 70 års tid och en varierad skogsmiljö har skapats på slagghögarna. Området är nu iordningställt med strövstigar, lek- och rastplatser, parkering och informationsskyltar. Reservatet är 10 hektar stort och bildades […]

 • Lilla Köpinge

  Lilla Köpinge

  2019-12-17 bildades naturreservatet Lilla Köpinge på 33 hektar i västra kanten av samhället Köpingebro. Området består främst av barrskog med gläntor på sandig mark och har främst betydelse för närrekreation. De sandiga markerna söder om reservatet bidrar till en del artvärden även i reservatet.

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4