Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Sveriges Arkitekters hållbarhetskonferens — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Sveriges Arkitekters hållbarhetskonferens

 

Torsdagen den 25 augusti 2022 medverkade jag på Sveriges Arkitekters hållbarhetskonferens på Färgfabriken i Stockholm. Det var ett omfattande program med många talare i fyra pass där jag hade en presentation i pass två om utmaningar. Jag hade som tema att målen för bostadsförsörjning inte går att förena med målen för klimatarbetet och visade med exempel från arbetet med Kristianstads översiktsplan att klimatpåverkan från den planerade bebyggelsen vida överstiger de mål som är uppsatta för klimatarbetet. Även om alla byggnader och anläggningsarbete är med bästa kända klimatlösning överskrids målen (beroende på hur andra åtgärder utfaller). Det krävs alltså en minskad utbyggnad till miljöprestandan på nybyggnation är tillräckligt bra för att kunna öka utbyggnadstakten. Jag föreslog att använda trafikverkets 4-stegsprincip för byggnation där nybyggnation är sista steget och innan dess arbetar man med att nyttja befintliga byggnader effektivare, anpassa byggnader, ombyggnad och mindre tillbyggnader. Andra intressanta föredrag var bland annat Malmös arbete med nätverket för klimatneutral byggsektor till 2030 där arbetet kommit igång för anläggningsarbete också, White arkitekters cirkulära kontor med 98% återvunna material för inredning, betongåtervinning där stommar används i nybyggnation med en 85% minskning av klimatpåverkan, Sveriges Arkitekters radikala krav på staten när det gäller hållbarhet. Det gav mycket att nätverka med de flera hundra arkitekter som är engagerade för hållbarhetsfrågor.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård talar på Sveriges Arkitekters hållbarhetskonferens.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4