Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Wilding — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Wilding

 

Isabella Tree är en mycket inspirerande författare och även delägare till ett av de mest spännande naturvårdsprojekten i England på 2000-talet. Hon är gift med Charlie Burrell som ärvt godset Knepp i Sussex sydväst om London där de tillsammans skapat ett betes- skogs- och våtmarkslandskap med fantastisk utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Främst genom att gynna positiva processer och inte genom habitat- eller artinriktade åtgärder. Landskapet börjar nu påminna om hur det såg ut på medeltiden.

2001 stod godset inför ett svårt val. Ekonomin för traditionellt jordbruk gick inte ihop på den tunga leran i Sussex. Trots omgivningens kritik tog de beslut om att avveckla jordbruket och hägna in markerna på 1400 hektar i tre stora fållor med vägar emellan. Bidragande till beslutet var Ted Green, en av Englands stora specialister på gamla träd, som jag haft förmånen att få träffa på en kurs om gamla träd i England år 2010. De fick även inspiration av Holländaren Frans Vera som varit initiativtagare till det stora ”rewilding” projektet i Oostvaarderplassen i Holland och författare till en mycket uppmärksammad bok som ifrågasätter den slutna skogen som ursprungligt tillstånd i Europa.

På Kneppe släpptes flockar med dovhjort, exmoor ponnies, Old English longhorn och Tamworth grisar i det inhägnade området. Redan efter några år blev resultatet överväldigande, en rad sällsynta arter började etablera sig eller öka i antal. Störst effekt fick man i södra delen där man inte sått in ängsvegetation utan bara lämnar åkermarken att växa igen med gräs, örter, buskar och sly i några år innan djuren släpptes in. Bland de uppseendeväckande arterna var turturduva, pilgrimsfalk, sälgskimmelfjäril, näktergal och många fler. Smågnagare, dyngbaggar, daggmaskar och många andra viktiga födodjur mångdubblades då man slutade spruta med kemikalier eller konstgödsla, avmaska djuren, köra med tunga maskiner, plöja eller röja bryn.

Den viktigaste lärdomen var att naturliga processer ger många positiva effekter som inte hade åstadkommits med riktade naturvårdsinsatser. Helst hade de velat introducera fler nyckelarter som vildsvin, bäver, lodjur och fiskgjuse men engelsk lag förbjuder introduktion av främmande arter även om de tidigare funnits i landet. Reglerna för bäver har dock börjat luckras upp och nu finns den på några avskilda platser. Under resan har paret Burrell och Tree blivit enormt skickliga naturvårdspionjärer med egen artuppföljning och stor pedagogisk insats. De är dock rädda för att området skall bli utpekat som ”Site of Special Scientific Interest” vilket tvingar dem att bevara vad de skapat men på ett statiskt och byråkratiskt sätt. Deras framtid ligger i turism och besöksnäring med safariverksamhet, logi, ekologiskt kött och uthyrning av lokaler för olika verksamheter.

Boken är full av fantastiska citat och jag har valt ett särskilt:

”One of the penalties of an ecological education is that one lives alone in a world of wounds” Aldo Leopold

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4